Hotărârea nr. 97 din 2022

privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Mihail Kogălniceanu

 
 
ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 97

privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Mihail Kogălniceanu

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 28 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Mihail Kogălniceanu inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 93/22.02.2022;

Având în vedere cererea depusă de SC ALBA CONS SA înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia cu nr. 11087/31.01.2022, referatul de aprobare nr. 21351/22.02.2022 a Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 21419/22.02.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Având în vedere prevederile art. 863 lit.”c” din Codul Civil, art. 291(3) lit „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificat si completat;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit "c", art.139 (2) şi ale art.196(1) lit “a” din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ, modificat si completat ulterior,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Acceptă donaţia făcută municipiului Alba Iulia, constând din imobilul (drum) înscris în CF nr. 115751 Alba Iulia cu nr. cad. 115751 (2576/24/2, 2576/21/2) în suprafaţă de 280 mp efectuată de SC ALBA CONS SA, imobil situat in Alba Iulia, strada Mihail Kogălniceanu.

Art.2 Planul de amplasament și delimitare face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Declară că imobilul (drum) înscris în CF nr. 115751 Alba Iulia cu nr. cad. 115751 (2576/24/2, 2576/21/2) în suprafaţă de 280 mp, strada Mihail Kogălniceanu ca facând parte din domeniul public al municipiului Alba Iulia.

Art.4 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură, Serviciul contracte, patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și Biroul evidență patrimoniu și sistemul informatic geografic din aparatul de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.6 Hotărârea se comunică:

  • Primarului Municipiului Alba Iulia

  • Instituției Prefectului- Județul Alba

  • Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură

  • Direcției tehnice, dezvoltare

  • Serviciului contracte, patrimoniu

  • Direcției cheltuieli

  • Biroului evidență patrimoniu și sistemul informatic geografic

 

 

 

Alba Iulia, 28 februarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                    Contrasemnează,
      Consilier                                                                                Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                     Jeler Marcel       

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.4ex