Hotărârea nr. 98 din 2022

cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al prefectului a cotei de 16,6/313 mp teren intravilan înscris în CF.nr.71387 – C1-U15 Alba Iulia cu nr.topo.2952/2/2/XVI situat în Alba Iulia, str.Poligonului nr.6A, Bl.C7, Ap.16, Județul Alba în favoarea numitei Creivean Iuliana Gyongyi

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 98

cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al prefectului a cotei de 16,6/313 mp teren intravilan înscris în CF.nr.71387 – C1-U15 Alba Iulia cu nr.topo.2952/2/2/XVI situat în Alba Iulia, str.Poligonului nr.6A, Bl.C7, Ap.16, Județul Alba în favoarea numitei Creivean Iuliana Gyongyi

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 28 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al prefectului a cotei de 16,6/313 mp teren intravilan înscris în CF.nr.71387 – C1-U15 Alba Iulia cu nr.topo.2952/2/2/XVI situat în Alba Iulia, str.Poligonului nr.6A, Bl.C7, Ap.16, Județul Alba în favoarea numitei Creivean Iuliana Gyongyi inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 94/22.02.2022;

Având în vedere cererea nr. 6434/19.01.2022 a numitei Creivean Iuliana Gyongyi proprietar al locuinţei, actual proprietar a dreptului de folosinţă asupra terenului aferent construcţiei, referatul de aprobare nr. 21348/22.02.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 21406/22.02.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând prevederile art. 36(2) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicatã, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129(2) lit „c”, art.139(2) , art.196(1) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Propune atribuirea prin Ordin al Prefectului a cotei de 16,6/313 mp proprietar Statul Român, teren intravilan înscris în CF.nr.71387 – C1 – U15 Alba Iulia cu nr.topo.2952/2/2/XVI situat în Alba Iulia, str.Poligonului nr.6A, Bl.C7, Ap.16, Județul Alba, în favoarea numitei Creivean Iuliana Gyongy .

Art.2 Hotărârea poate fi contestată la Secția de contencios administrativ a Tribunalului Alba în termen de 6 luni de la data comunicării raspunsului la plângerea prealabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului local, va aduce la îndeplinire sarcinile din hotãrâre.

Art.4 Prezenta hotãrâre se comunicã :

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituției Prefectului - Județul Alba

  • Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură

 

 

 

 

Alba Iulia, 28 februarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                   Contrasemnează,
      Consilier                                                                             Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                 Jeler Marcel        

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.4ex