Hotărârea nr. 99 din 2022

privind înscrierea dreptului de proprietate al Municipiului Alba Iulia - domeniul public asupra unui imobil (drum), str. Gemina

 
 
ROMANIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 99

privind înscrierea dreptului de proprietate al Municipiului Alba Iulia - domeniul public asupra unui imobil (drum), str. Gemina

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 28 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al Municipiului Alba Iulia - domeniul public asupra unui imobil (drum), str. Gemina inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 91/22.02.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr.21311/22.02.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 27158/2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând prevederile art. 40 din Legea nr.7/1996 – Legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificările şi completările ulterioare și ale HG nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba;

În temeiul prevederilor art.129 (2) lit „c”, ale art. 139 (3) lit ”g” şi ale art. 196 (1) lit”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Solicită Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba – Secția Carte Funciară introducerea în circuitul civil a imobilului (drum):

- Strada Gemina, identificată cu parte din nr. top. 1908/8, 1903/e și cu poziția 736 din anexa nr. 2 la HG nr. 974/2002 – „drum” în suprafață masurată de 5617 mp.

Art.2 Solicită Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Alba – Secția Carte Funciară înscrierea dreptului de proprietate al Municipiului Alba Iulia – domeniul public si administrarea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia asupra imobilului (drum) menționat în Art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3 Anexele 1 și 2 cuprinzând tabelul de identificare şi planul de amplasament și delimitare a imobilului fac parte din prezenta hotărâre.

Art.4 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.6 Hotărârea se comunică:

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituţiei Prefectului – Județul Alba

  • Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură.

  • Serviciului contracte patrimoniu

  • Biroului evidență patrimoniu și sistemul informatic geografic

 

 

 

Alba Iulia, 28 februarie 2022

 

 

 
Președintele ședinței,                                                                          Contrasemnează,
    Consilier                                                                                        Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                       Jeler Marcel     

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.4ex