Hotărârea nr. 250 din 2022

privind aprobarea depunerii proiectului „CONSTRUIRE CREȘĂ CARTIER ORHIDEELOR-STRADA LALELELOR NR. 97A” și participarea la Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15 - Educație

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 250

privind aprobarea depunerii proiectuluiCONSTRUIRE CREȘĂ CARTIER ORHIDEELOR-STRADA LALELELOR NR. 97A” și participarea la Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15 - Educație

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară cu convocare de îndată din data de 26 mai 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „CONSTRUIRE CREȘĂ CARTIER ORHIDEELOR-STRADA LALELELOR NR. 97A” și participarea la Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15 – Educație inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 286/26.05.2022;

Având în vedere referatul nr. aprobare nr.61501/26.05.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 61520/26.05.2022 al Direcției programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile Ghidului de finanțare al Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15 - Educație, apel PNRR/2022/C15, aflat în consultare publică;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit. ”b” coroborat cu art.129 (4) lit. ”f”, art. 139 (3)lit. ”a” și art. 196(1) lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă depunerea proiectuluiCONSTRUIRE CREȘĂ CARTIER ORHIDEELOR - STRADA LALELELOR NR. 97A” și participarea la Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15 – Educație, având valoarea totală în sumă de 23.126.299,53 lei (exclusiv TVA).

Art.2 Municipiul Alba Iulia se angajează să finanțeze toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico - economice/contractul de lucrări, solicitate în etapa de implementare.

Art.3 Aprobă Descrierea sumară a investiției propusă prin proiect și Nota de fundamentare conform anexelor nr.1 și nr.2.

Art.4 Anexele nr.1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6 Direcția programe și Direcția tehnică, dezvoltare din aparatul de specialitate a Primarului municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7 Hotărârea se va comunica:

- Primarului Municipiului Alba Iulia

- Instituției Prefectului -Județul Alba

- Direcției cheltuieli

- Direcției tehnică, dezvoltare

- Direcției juridică administrație publică locală

- Direcției programe

 

 

Alba Iulia, 26 mai 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                  Contrasemnează,
       Consilier                                                                                            Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                                         Jeler Marcel    

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 15 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 71,42 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex