Hotărârea nr. 253 din 2022

privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „I am the change” (Eu sunt schimbarea), finanțat prin Erasmus+, Programul 2014-2020 al Uniunii Europene pentru educaţie, formare, tineret şi sport

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 253

privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „I am the change” (Eu sunt schimbarea), finanțat prin Erasmus+, Programul 2014-2020 al Uniunii Europene pentru educaţie, formare, tineret şi sport

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 ami 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „I am the change” (Eu sunt schimbarea), finanțat prin Erasmus+, Programul 2014-2020 al Uniunii Europene pentru educaţie, formare, tineret şi sport inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 271/20.05.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 58995/19.05.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 59459/20.05.2022 al Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile programului european Programului european Erasmus+ KA1 – youth exchange, Ghidului de Finanțare si anexele subsecvente, Aplicația de Finanțare și conținutul anexelor sale, inclusiv cele referitoare la bugetul proiectului;

Având în vedere REGULAMENTUL (UE) NR. 1288/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus +”: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE;

Având în vedere prevederile Legii 105 din 15 iunie 2011 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană";

Având în vedere prevederile Ordinului nr.252/489 din 2012 al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi al Ministrului Finanţelor Publice pentru aprobarea formelor metodologice de aplicare a Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană";

Având în vedere prevederile art. 20(1) lit. ”a”, lit. ”h” și lit. ”i” și ale art.24(2) ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit. ”e” coroborat cu art.129(9) lit. ”a”, ale art. 139 (3) lit. ”d” și ale art. 196(1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „I am the change” (Eu sunt schimbarea), finanțat prin programul european Erasmus+.

Art.2 Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului „I am the change” (Eu sunt schimbarea) în cuantum 16325 lei finanțare nerambursabilă.

Art.3 Se aprobă implementarea proiectului „I am the change” (Eu sunt schimbarea) de către Municipiul Alba Iulia, în calitate de partener, alături de partenerul transnațional georgian Youth Center of Georgia, în calitate de coordonator al proiectului.

Art.4 Se aprobă înființarea Unităţii de Management a Proiectului pentru proiectul „I am the change” (Eu sunt schimbarea), cu o durată de 2 luni, începând cu prima zi de implementare, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare.

Art.5 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Satul de funcţii al Unităţii de Management a Proiectului, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Municipiul Alba Iulia se angajează să asigure resursele financiare necesare implementării optime proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor potrivit prevederilor din bugetul aprobat pentru programul european Erasmus+.

Art.7 Municipiul Alba Iulia se angajează să previzioneze şi să furnizeze din bugetul local contribuţia proprie ce îi revine din costurile eligibile ale proiectului, pe durata de implementare a activităţilor a proiectului, în conformitate cu bugetul aprobat ale proiectului.

Art.8 Municipiul Alba Iulia se angajează să finanţeze din bugetul local toate costurile neeligibile ale proiectului Erasmus+, pe durata de implementare a activităţilor proiectului, în situația în care acestea apar.

Art.9 Municipiul Alba Iulia se angajează să susţină toate costurile conexe proiectului care intervin în derularea acestora, costuri care nu pot fi finanţate din bugetul proiectului şi fără de care proiectul nu poate fi implementat.

Art.10 Municipiul Alba Iulia se angajează să nu desfăşoare activităţi economice în scopul obţinerii de venituri din utilizarea bugetul proiectului şi a activităţilor acestuia, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestuia către terţe părţi, în condiţiile legii.

Art.11 Municipiul Alba Iulia se obligă să respecte, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice, ajutorului de stat, informare, publicitate.

Art.12 Se mandatează Primarul Municipiului Alba Iulia să reprezinte Municipiul Alba Iulia în calitate de partener în cadrul proiectului „I am the change” (Eu sunt schimbarea), în relaţia cu Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (Agenția Executivă) a Comisiei Europene, cu coordonatorul Youth Centrer of Georgia şi să semneze toate actele ce derivă din procesul de elaborare, depunere, precontractare, contractare, implementare şi raportare în cadrul proiectului.

Art.13 Se mandatează Primarul Municipiului Alba Iulia să delege responsabilităţi şi să monitorizeze implementarea proiectului menţionat, prin Dispoziţii/Note Interne/Planuri de implementare/Referate şi alte documente specifice, în conformitate cu modul de organizare şi funcţionare specific Administraţiei Publice Locale, cu dispoziţiile legale aplicabile contractului de finanţare, bugetului subsecvent şi procedurilor tehnice şi financiare de implementare stabilite de autoritatea finanţatoare.

Art.14 Se angajează Compartimentul relații internaționale, parteneriat, inovare urbană pentru a duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.15 Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contencios administrativ, cu modificările și completerile ulterioare.

Art.16 Hotărârea se va comunica către:

  • Primarul municipiul Alba Iulia

  • Instituţia Prefectului - Judeţul Alba

  • Direcţia cheltuieli

  • Compartimentul relații internaționale, parteneriat, inovare urbană

  • Biroul Resurse Umane

 

 

 

Alba Iulia, 30 mai 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                               Contrasemnează,
      Consilier                                                                                          Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                                     Jeler Marcel     

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 17 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 80,95 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex