Hotărârea nr. 317 din 2022

privind aprobarea „Metodologiei de acordare a granturilor pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat pentru stimularea procesului educațional și performanțelor școlare” și a modelului contractului de finanțare

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 317

privind aprobarea „Metodologiei de acordare a granturilor pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat pentru stimularea procesului educațional și performanțelor școlare” și a modelului contractului de finanțare

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 29 iunie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea „Metodologiei de acordare a granturilor pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat pentru stimularea procesului educațional și performanțelor școlare” și a modelului contractului de finanțare - inițiat de consilieri locali: Florea Paul Victor, Rotar Corina, Gavrila-Paven Ionela și Bărbuleț Narcisa Ioana și înregistrat cu numărul 293/16.06.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 44427/13.04.2022 al consilierilor locali: Florea Paul Victor, Rotar Corina, Gavrila-Paven Ionela și Bărbuleț Narcisa Ioana, raportul de specialitate nr. 70671/17.06.2022 al Compartimentului proceduri administrative, învăţământ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia și avizele favorabile ale Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti și ale Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului;

Având în vedere prevederile art. 107 (2) și (3) din Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii nr. 43/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia de aprobare a bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al municipiului Alba Iulia;

Văzând amendamentul de completare a doamnei consilier – Rotar Corina înregistrat cu nr. 19/293/16.06.2022 aprobat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului local cu majoritate absolută, însemnând un număr de 13 voturi valabil exprimate;

Văzând prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată modificată și completată ulterior și ale Minutei nr. 69442/2022;

Având în vedere prevederile art. 5 (3) și art. 20 (1) lit. „i” și lit. „j” din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (7) lit. „a”, art. 139 (1) și art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă „Metodologia de acordare a granturilor pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat pentru stimularea procesului educațional și performanțelor școlare”, conform anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă modelul contractului de finanțare, încheiat între Municipiul Alba Iulia și unitățile de învățământ preuniversitar de stat, conform anexei nr. 2.

Art.3. Se aprobă alocarea sumei de până la 700.000 lei pentru acordarea în anul 2022 a granturilor de tipul: „(1) Pentru stimularea cadrelor didactice de predare, cadrelor didactice de conducere, de îndrumare și control” și „(2) Pentru stimularea cadrelor didactice auxiliare” din „Metodologia de acordare a granturilor pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat pentru stimularea procesului educațional și performanțelor școlare”.

Art.4. Se aprobă cuantumul stimulentelor și a premiilor cuprinse în Metodologia prevăzută la art. 1, conform anexei nr. 3.

Art.5. Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din hotărâre.

Art.6. Compartimentul proceduri administrative, învățământ și Direcţia cheltuieli din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia vor aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.7. Prezenta Hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.8. Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

- Unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Alba Iulia

- Direcţiei cheltuieli

- Compartimentului proceduri administrative, învățământ

 

 

 

Alba Iulia, 29 iunie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                                    Contrasemnează,
       Consilier                                                                                              Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                                        Jeler Marcel    

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 13 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 61,90 % din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex