Hotărârea nr. 327 din 2021

privind aprobarea acordării unui ajutor financiar familiilor copiilor de vârstă antepreșcolară, care nu au obținut un loc la creșă, pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară privată sau a indemnizației destinată pentru creșterea nepotului/ nepoților

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 327

privind aprobarea acordării unui ajutor financiar familiilor copiilor de vârstă antepreșcolară, care nu au obținut un loc la creșă, pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară privată sau a indemnizației destinată pentru creșterea nepotului/ nepoților

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 31 august 2021;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor financiar familiilor copiilor de vârstă antepreșcolară, care nu au obținut un loc la creșă, pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară privată sau a indemnizației destinată pentru creșterea nepotului/ nepoților inițiat de primarul municipiului Alba Iulia;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 99412/30.08.2021 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 99380/30.08.2021 al Direcției de asistență socială din subordinea Consiliului local și avizele favorabile ale Comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului și ale Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Având în vedere prevederile art.9 (9), art. 66 (4) și art. 67 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 (3) și art. 6 lit. ”a”, ”b”, ”e” din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 din HG nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor sau a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, art. 16 alin. (1) din Constituția României, HCL nr. 10/2021 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșele din municipiul Alba Iulia în anul 2021;

Văzând amendamentul de modificare a doamnei consilier Rotar Corina înregistrat cu nr. 2/392/31.08.2021 aprobat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului local cu majoritate simplă, însemnând un număr de 17 voturi valabil exprimate;

În temeiul prevederilor art. 87 (5), art. 129 (2) lit. ”d” coroborat cu art. 129 (7) lit. ”a” și lit. ”b”, art. 139 (1), art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂRE:

 

Art.1 Aprobă acordarea unui ajutor financiar familiilor copiilor de vârstă antepreșcolară, care nu au obținut un loc la Creșele din subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară privată sau a indemnizației destinată pentru creșterea nepotului/ nepoților, pentru anul școlar 2021-2022, inclusiv pe perioada vacantelor.

Art.2 (1) Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară (creșă/grădiniță privată), denumit în continuare ajutor financiar, persoanele care au în întreținere copii de vârstă antepreșcolară care nu au obținut un loc la creșă și care se află în una dintre următoarele situații:

a)este părintele la care copilul locuiește în mod statornic;

b)are calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia;

c)este persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2)Ajutorul financiar este în cuantum de 582,75 lei și se acordă lunar, pentru fiecare copil de vârstă antepreșcolară, reprezentând echivalentul costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează Creșele din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia.

(3)Acordarea ajutorului financiar de la alin. (2) se efectuează numai pentru copilul care nu a obținut un loc la creșă/grădiniță în sistem public și pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță în sistem public, ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță organizate în același sistem.

Art.3 (1) Pot beneficia de indemnizație pentru creșterea nepotului/ nepoților, care nu a obținut un loc la creșă, bunicii, care se află în relații de rudenie firească sau din adopție cu nepotul/nepoții pentru care solicită indemnizația, are acordul părinților acestuia/acestora și are starea de sănătate corespunzătoare.

(2)Indemnizația prevăzută la alin. (1) este în cuantum de 582,75 de lei și se acordă lunar, pentru fiecare copil de vârstă antepreșcolară, reprezentând echivalentul costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșele din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia.

(3)Acordarea indemnizației bunicilor destinată pentru creșterea nepotului/ nepoților se efectuează numai pentru copilul care nu a ocupat un loc în creșă/grădiniță în sistem public și pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță în sistem public, ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță organizate în același sistem.

(4) În cazul în care nu există un bunic care să se ocupe de creșterea și îngrijirea nepotului, părintele poate desemna o altă persoană.

Art.4 (l)Ajutoarele financiare prevăzute la art. 2 și art. 3 nu pot fi cumulate între ele și nici cu ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă acordat în condițiile Legii nr. 35/2020 sau orice alt ajutor financiar având același scop, cu excepția stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 din OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Sumele prevăzute la art. 2 și 3 se vor actualiza la începutul anului 2022, în conformitate cu echivalentul costului mediu lunar de întreținere prevăzut pentru copiii care frecventează creșele din subordinea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia, stabilit prin hotărârea Consiliului Local al al Municipiului Alba Iulia.

(3) Sumele prevăzute la art.2 și 3 se consider modificate de drept, în momentrul adoptării unor prevederil legale noi.

Art.5 Se aprobă metodologia de lucru privind acordarea unui ajutor financiar familiilor copiilor care nu au obținut un loc în creșele din subordinea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia, pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară sau a indemnizației destinată pentru creșterea nepotului/nepoților, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7 Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.8 Hotărârea se comunică către :

-Primarul Municipiului Alba Iulia

-Instituția Prefectului - Județul Alba

-Direcția de Asistență Socială Alba Iulia

 

 

 

Alba Iulia, 31 august 2021

 

 

 

Președintele ședinței,                                                              Contrasemnează,
      Consilier                                                                         Secretar general
Florea Paul Victor                                                                   Jeler Marcel  

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 17 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 94,44 % din numărul consilierilor prezenți.

P.M.3ex