Hotărârea nr. 355 din 2022

privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a unor imobile (locuințe) situate în Alba Iulia, strada Arnsberg, nr. 20, bloc G2, situate pe amplasamentul obiectivului de investiții:„Desființare construcție existentă (Bloc G2) și construire parcaj colectiv și amenajare incintă”

 
 
ROMANIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 355

privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a unor imobile (locuințe) situate în Alba Iulia, strada Arnsberg, nr. 20, bloc G2, situate pe amplasamentul obiectivului de investiții:„Desființare construcție existentă (Bloc G2) și construire parcaj colectiv și amenajare incintă”

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară în data de 5 august 2022;

Luând în debatere proiectul de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a unor imobile (locuințe) situate în Alba Iulia, strada Arnsberg, nr. 20, bloc G2, situate pe amplasamentul obiectivului de investiții:„Desființare construcție existentă (Bloc G2) și construire parcaj colectiv și amenajare incintă” inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 379/01.08.2022 ;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 89077/01.08.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 89085/01.08.2022 al Serviciului administrație publică locală, juridic contencios din cadrul Direcției juridică, administrație publică locală din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul  favorabil al Comisiei Consiliului local  de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ ;

Văzând prevederile art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 (1) lit. ”a”, art. 3, art. 5 (1)  și art. 7 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, modificată și completată ulterior, precum și ale art. 4 din Anexa 1 la H.G. nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 10 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 483/2018 privind aprobarea unor documentații de urbanism, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal „Construire parcaj colectiv și amenajare incintă”, Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 320/2022 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții: „Desființare construcție existentă (bloc G2) și construire parcaj colectiv și amenajare incintă”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 398/2019, precum și Rapoartele de evaluare efectuate de către evaluator autorizat ANEVAR, membru titular, ing. Roșu Adriana Eusența, cu nr. 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393 din data de 12.07.2022;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit. ”b” coroborat cu art.129 (4) lit. ”d”, art. 139 (3) lit. ”e” și art. 196(1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă amplasamentul lucrărilor pe strada Arnsberg, nr. 20, bloc G2, care face  obiectul documentației tehnico-economice „Desființare construcție existentă (Bloc G2) și construire parcaj colectiv și amenajare incintă”, conform planului de situație din anexa nr. 1.

Art.2 Aprobă declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor (locuințe) situate în Alba Iulia, strada Arnsberg, nr. 20, bloc G2, situate pe amplasamentul obiectivului de investiții: „Desființare construcție existentă (Bloc G2) și construire parcaj colectiv și amenajare incintă”.

Art.3 Însușește rapoartele de evaluare efectuate de către evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, ing. Roșu Adriana Eusența, cu nr. 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393 din data de 12.07.2022, conform anexei nr. 2.

Art.4  Aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Alba Iulia a sumei de 777.924,01 lei fără TVA, reprezentând valoarea aferentă despăgubirilor individuale prevăzute la art. 5 din prezenta hotărâre.

Art.5 Aprobă lista proprietarilor a căror imobile (locuințe) sunt afectate de amplasamentul lucrării  și sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza rapoartelor de evaluare întocmite având în vedere expertizele actualizate de camerele notarilor publici, conform anexei nr. 3.

Art.6 În termen de 30 zile de la publicarea prezentei hotărâri se vor consemna sumele individuale aferente despăgubirilor într-un cont deschis pe numele expropriatorului la dispoziția proprietarilor de imobile.

Art.7 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 Serviciul administrație publică locală, juridic contencios, Direcția cheltuieli și Direcţia tehnică, dezvoltare prin Serviciul investiții și lucrări publice din aparatul de specialitate al Primarului și Serviciul public comunitar pentru cadastru și agricultura din subordinea Consiliului local vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.9 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.10  Hotărârea se va comunica către:

- Primarul municipiului Alba Iulia

- Instituţia Prefectului - Judeţul Alba

- Direcţia cheltuieli

- Direcția tehnică, dezvoltare

- Serviciul investiții și lucrări publice

- Se afișează la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia și pe pagina www.apulum.ro.

 

 

Alba Iulia, 5 august 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                              Contrasemnează,
     Consilier                                                                                         Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                              Jeler Marcel    

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor  în funcție.

P.M.3ex