Hotărârea nr. 7 din 2022

privind modificarea și completarea Hotărârii nr.45/2018 a Consiliului Local Alba Iulia privind stabilirea nivelului salariilor lunare, începând cu 01.01.2022

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 7

privind modificarea și completarea Hotărârii nr.45/2018 a Consiliului Local Alba Iulia privind stabilirea nivelului salariilor lunare, începând cu 01.01.2022

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară la data de 07 ianuarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr.45/2018 a Consiliului Local Alba Iulia privind stabilirea nivelului salariilor lunare, începând cu 01.01.2022 - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 6 /05.01.2022

Văzând referatul de aprobare nr. 1009/06.01.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 14/06.01.2022 al Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Având în vedere HG nr. 1071/04.10.2021, precum și prevederile art.3(1) și (4), art.11(1),(2),(3), și (4) din Legea–cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 552(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „a”, art. 139 (1) și art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I – Se modifică și completează Anexa nr.2 la Hotărârea nr.45/2018 a Consiliului local Alba Iulia privind modificarea Statului de funcții al Club Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, precum și stabilirea nivelului salariilor lunare brute. Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.III Clubul sportiv municipal Unirea Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.IV - Hotărârea se comunică:

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituției prefectului - Județul Alba

  • Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia

 

 

 

Alba Iulia, 07 ianuarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                        Contrasemnează,
  Consilier                                                                                       Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                                  Jeler Marcel   

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100% din numărul consilierilor prezenți.

P.B.C.3ex